December 0

Blog Archive

Sun, 12.09.2021

NKOSI, SIKELEL’ IAFRIKA (Lord Bless Africa) by Enoch Mankayi Sontonga

Xhosa English Nkosi, sikelel’ iAfrikaMalupakam’ upondo lwayo;Yiva imitandazo yetu Chorus Yihla Moya, yihla MoyaYihla Moya Oyingcwele Sikelela iNkosi zetu;Zimkumbule umDali wazo;Zimoyike zezimhlouele,Azisikelele. Sikelel’ amadol’ esizwe,Sikelela kwa nomliselaUlitwal’ ilizwe ngomonde,Uwusikilele. Sikelel’ amakosikazi;Nawo onk’amanenekazi;Pakamisa wonk’umtinjanaUwusikilele. Sikelela abafundisiBemvaba zonke zelilizwe;Ubatwese ngoMoya WakoUbasikelele. Sikelel’ ulimo nemfuyo;Gzota zonk’indlala nezifo;Zalisa ilizwe nempiloUlisikelele. Sikelel’ amalinga etuAwomanyana nokuzaka,Awemfundo nemvisiswanoUwasikele Nkosi Sikelel, Afrika;Cima bonk’ […]

learn more

New Poem Each Day

Poetry Corner

these hips are big hips they need space to move around in. they don't fit into little petty places. these hips are free hips. they don't like to be... HOMAGE TO MY HIPS by Lucille Clifton
Read More