December 0

Blog Archive

Sun, 12.09.2021

NKOSI, SIKELEL’ IAFRIKA (Lord Bless Africa) by Enoch Mankayi Sontonga

Xhosa English Nkosi, sikelel’ iAfrikaMalupakam’ upondo lwayo;Yiva imitandazo yetu Chorus Yihla Moya, yihla MoyaYihla Moya Oyingcwele Sikelela iNkosi zetu;Zimkumbule umDali wazo;Zimoyike zezimhlouele,Azisikelele. Sikelel’ amadol’ esizwe,Sikelela kwa nomliselaUlitwal’ ilizwe ngomonde,Uwusikilele. Sikelel’ amakosikazi;Nawo onk’amanenekazi;Pakamisa wonk’umtinjanaUwusikilele. Sikelela abafundisiBemvaba zonke zelilizwe;Ubatwese ngoMoya WakoUbasikelele. Sikelel’ ulimo nemfuyo;Gzota zonk’indlala nezifo;Zalisa ilizwe nempiloUlisikelele. Sikelel’ amalinga etuAwomanyana nokuzaka,Awemfundo nemvisiswanoUwasikele Nkosi Sikelel, Afrika;Cima bonk’ […]

learn more

New Poem Each Day

Poetry Corner

Come, brother, come. Let's lift it; Come now, hewit! COTTON SONG by N. Jean Toomer.
Read More